Trygderett / NAV

Trygderett / NAV


Har du søkt hos NAV om diverse ytelser men fått avslag? Kanskje får du ikke den uføretrygden du har rett til? Eller NAV betalte ut for mye i dagpenger, som nå kreves tilbake? Kanskje har du fått beskjed om at du ikke oppfyller medlemskravet i folketrygdloven? Eller du går rett og slett glipp av andre ytelser du kunne hatt rett til?

Bistand ved avslag på søknad


Dersom du har fått avslag på en søknad om stønad etter folketrygdloven kan du etter en behovsvurdering ha rett til gratis advokat.


Jeg kan bistå deg med en vurdering av din sak, innhenting av dokumentasjon, klage til klageinstansen og anke til trygderetten.


Dersom du ikke oppfyller kravene til fri rettshjelp, kan du likevell ha rett til å få refundert utgiftene til advokat etter forvaltningsloven, dersom det påklagede vedtaket blir omgjort.


Send inn kontaktskjema, for en uforpliktende tilbakemelding.