Boligrett

Boligrett

Boligretten omhandler rettsforholdet mellom utleier og leietaker til et husrom. En stor andel konflikter i landet springer ut fra konflikter i leiekontrakter.


Leietaker betaler ikke skyldig husleie til rett tid.. Eller holder leietaker bare tilbake husleie på grunn av mangler ved husrommet? Bruker leietakeren husrommet utover sin rett? Kan andre personer flytte inn i leiligheten? Eller kan leietaker leie ut leiligheten videre for en høyere leie?


Hvilke rettigheter har man dersom den andre parten bryter loven eller avtalen? Og hvordan skal de respektive parter forholde seg til en utkastelsesprosess?

 

Særlig om

Boligrett og oppsigelse

Retten til husrom og et sted å bo, står sterkt i Norge. Utleier har derfor visse krav til både grunnlag og fremgangsmåte ved en oppsigelse av leieforholdet - og senere tvangsutkastelse.


Leietaker som har fått en oppsigelse av leieforholdet eller varsel om tvangsfravikelse, vil etter en behovsvurdering kunne ha rett til å få gratis bistand fra en advokat.