Barnevern

Barnevern

Et møte med barnevernet kan for mange være en krevende opplevelse.Er denne familien i behov av hjelp? Hvilke hjelpetiltak bør forsøkes? Hvor ligger problemet? Hva skjer om ting ikke bedres? Hvilke rettigheter har foreldrene? Hva er best for barna?


Dette er enkelte helhetsspørsmål som vil dukke opp dersom barnevernet blir koblet på en familie. Som et utgangspunktet skal mildeste inngreps prinsipp legges til grunn. Dette innebærer at frivillighet og tilstrekkelighet i utømmende grad skal forsøkes før det eventuelt iverksettes tvangstiltak som omsorgsovertakelse, plassering i fosterhjem eller institusjon samt regulering av samvær mellom barn og biologisk familie.


Barnevernet i Norge har de siste årene også fått hardt medfart internasjonalt på grunn av unødvendig bruk av tvang, utilfredsstillende undersøkelser og en manglende evne til å ivareta foreldrenes behov.


For de fleste foreldre er barna deres uten tvil det mest verdifulle livsgode de har og det anbefales derfor at du tidlig i prosessen kobler på en advokat som kan gi råd og veiledning- i tillegg til å løpende tilegne seg best mulig forståelse av sakens faktiske sider, dersom det først blir aktuelt med tvangstiltak som skal prøves for de rettslige instansene.


Som ungdom (fylt 15 år) vil du også ha partsrettigheter i egen sak. Dette betyr at du også har rett til bistand fra en advokat - uavhengig om dine interesser/synspunkter er forenelige med barnevernets og/eller dine foreldres.

 

Særlig om

Barnevernssaker

Saker etter lov om barneverntjenester vil fra det tidspunkt barnevernet fatter en eller annen form for tvangsvedtak ovenfor familien eller varsler at det vil fremmes sak for fylkesnemnda, som utgangspunkt gi rett til bistand fra advokat.


Les mer om fri retthjelp her samt rettshjelploven § 11 første ledd nr. 2, a) og b).


I saker som blir fremmet for fylkesnemnda omfattes dekningen av lov om barneverntjenester § 7-8 og for domstolene etter tvisteloven kapittel 36. Barnevernssaker er av typen ikke- behovsprøvde sakstyper, og det skal derfor ikke betales egenandel ol.

Imidlertid er det visse begrensninger i forhold til hvilket stadium av saken dekningsordningen inntreffer og det kan altså være vell verdt det og tidlig få koblet på en advokat som kan bistå underveis.