Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Noen saker er så viktig for enkeltindividet og ivaretakelse av deres rettssikkerhet at lovgiver har ment det er samfunnets ansvar å dekke alle, eller deler av utgiftene til advokatbistand.


Det skilles mellom behovsprøvde og ikke-behovsprøvde sakstyper. Dette vil si at det foretas en behovsvurdering basert på vedkommendes formue og inntekt. Formues- og inntekstsgrensene for behovsprøvde sakstyper er fra 1. januar 2022 økt til kr. 100.000,- i formue (ikke medregnet fast bolig) og kr. 320.000,- i bruttoinntekt for enslige, eller kr. 490.000,- i bruttoinntekt for ektefeller/samboere.


I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (kr. 1.121,-). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maksimalt åtte ganger offentlig salærsats). Det er advokaten som krever inn egenandelen. Det innkreves ikke egenandel dersom årlig brutto inntekt er under kr. 100.000,-.


Vilkårene for fri rettshjelp er fastsatt ved rettshjelploven av 1980. Du kan også lese mer på Statsforvalterens nettside her.


Nedenfor finner du en forenklet oversikt over hvilke sakstyper som normalt faller inn under rettshjelpordningen. Dersom du er usikker, oppfordres du til å sende inn én uforpliktene forespørsel her.


 

Behovsprøvde sakstyper

Saker du kan få innvilget fri rettshjelp til avhengig av inntekt og formue:


 • Barnefordeling
 • Skilsmisse og samlivsbrudd
 • Arbeidstaker i saker om oppsigelse (ugyldighet og erstatning)
 • Leietaker i saker om utkastelse
 • Søknad / klage i sak om voldsoffererstatning
 • Klagesaker etter folketrygdloven (NAV klagesaker)
 • Erstatning ved personskade / tap av forsørger (skadede eller etterlatte)

Ikke-behovsprøvde sakstyper

Saker som dekkes av det offentlige, uavhengig av inntekt / formue


 • Utlendingsaker (utkastelse, bortvisning, tilbakekall av oppholdstillatelse)
 • Barnevernssaker
 • Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsperson
 • Til den som har vært utsatt for enkelte straffbare handlinger (vurdering av anmeldelse)
 • Til den som har vært utsatt for tvangsekteskap
 • Saker for fylkesmannen om behandling og underssøkelse uten eget samtykke (psykisk helsevern)
 • For tiltalte i straffesaker for retten (unntak for enkelte typer saker)
 • For siktede under etterforskning av straffesaker av et visst omfang